Regulamin sklepu

§ 1
Definicje

 1. Ten Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.kancelariamojecki.pl/, w tym zasady składania zamówień na produkty i usługi prawne.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  •  Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.kancelariamojecki.pl/;
  • Kancelaria – Dariusz Mojecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie (31-525) przy ul. Bohdana Zaleskiego 16/2, NIP 6572499268, REGON 361410422, e-mail info@kancelariamojecki.pl, tel. 505 975 749, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu;
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu Produktu lub Usługi niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Prosument – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu Produktu lub Usługi bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zakupu wynika, że zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Regulamin – ten regulamin; Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • Usługa – usługa prawna oferowana poprzez Sklep, świadczona telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • Produkt – produkt cyfrowy oferowany w Sklepie;
  • Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Kancelarią a Klientem i umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Kancelarią a Klientem;
  • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W ramach sklepu Usługi świadczone są przez radcę prawnego (tytuł zawodowy uzyskany w Polsce) zrzeszonego w samorządzie radców prawnych. Radcę prawnego obowiązuje Kodeks Etyki Radcy Prawnego, którego treść możesz znaleźć tutaj: https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/.

§ 2
Wymagania

 1. 1. Do korzystania ze Sklepu potrzebujesz dostępu do Internetu, aktualnej wersji przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, Edge i inne popularne przeglądarki) i dostępu do poczty elektronicznej.
 2. Urządzenie, z którego korzystasz, powinno umożliwiać obsługę plików w formatach *.pdf, *.doc, *.docx i ewentualnie innych formatach wskazanych w opisie Produktu.
 3. W przypadku konsultacji online urządzenie, z którego korzystasz, powinno być wyposażone w mikrofon i kamerę, powinno umożliwiać odbiór obrazu i dźwięku. Przepustowość sieci w przypadku ruchu wychodzącego od uczestnika we wszystkich sytuacjach musi wynosić co najmniej 3,2 Mb/s, Przepustowość sieci w przypadku ruchu przychodzącego musi wynosić co najmniej 2,6 Mb/s. Pozostałe wymagania dotyczące spotkań online z wykorzystaniem Google Meet znajdziesz na stronie https://support.google.com/a/answer/4541234?hl=pl#zippy=%2Cog%C3%B3lne-wymagania-zwi%C4%85zane-z-sieci%C4%85%2Cminimalna-wymagana-przepustowo%C5%9B%C4%87.
 4. Korzystanie ze Sklepu, z uwagi na publiczny charakter Internetu, może wiązać się z zagrożeniem nieuprawnionego pozyskania (przejęcia) Twoich danych przez osoby nieuprawnione.
 5. Powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia, które zminimalizują takie zagrożenia, w tym chronić dostęp do skrzynki poczty elektronicznej, z której korzystasz ze Sklepu, jak również korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego.

§ 3
Twoje obowiązki

 1. Masz obowiązek:
  • podania prawdziwych i dokładnych danych osobowych oraz innych danych niezbędnych do świadczenia Usługi lub zakupu Produktu,
  • przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w sposób niewykraczający poza własny użytek osobisty,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (treści bezprawnych),
  • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Kancelarii.
 2. Jeśli naruszysz obowiązki określone w punkcie 1, Kancelaria jest uprawniona do:
  • odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji,
  • odmowy zawarcia Umowy,
  • odstąpienia od zawartej Umowy, przy czym odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia.
 3. Nie możesz dokonać zakupu ani anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Sklep przeznaczony jest dla Klientów z Polski. W sytuacji, gdy jesteś spoza Polski, powinieneś skontaktować się z Kancelarią w celu ustalenia innego sposobu nabycia Produktów i Usług oferowanych w Sklepie.

§ 4
Obowiązki Kancelarii

 1. 1. Kancelaria ma obowiązek wykonać Umowę i przestrzegać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przy wykonywaniu Umowy Kancelaria ma obowiązek działać z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
 3. Kancelaria jest zobowiązana podjąć działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania Sklepu przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy i możliwości technicznych.

§ 5

Sposób składania zamówień

 1. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia możesz składać 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (bez zakładania konta w Sklepie).
 4. Zamówienie możesz złożyć poprzez wybór Produktu lub Usługi, który chcesz nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk „Dodaj do koszyka” oraz potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 5. W celu potwierdzenia złożenia Zamówienia musisz przejść do Koszyka, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe oraz nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” lub inny przycisk równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty.
 6. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuje i płacę” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty masz możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz treści Zamówienia.
 7. Wysłanie przez Ciebie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy z Kancelarią.
 8. Dane Zamówienia są Kancelaria prześle Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności.
 9. Momentem zawarcia Umowy z Kancelarią jest chwila otrzymania przez Ciebie powiadomienia o przyjęciu Zamówienia (po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu).
 10. Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z żądaniem wystawienia i wydania faktury drogą elektroniczną. Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
 11. Możliwość składania Zamówień stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną.

§ 6
Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów i Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Płatności możesz dokonać za pomocą przelewu online (tPay). Usługę płatności świadczy Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

§ 7
Dostawa Produktu

 1. Jeśli kupiłeś Produkt, to w tym paragrafie znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób i kiedy Kancelaria dostarczy Ci kupiony Produkt.
 2. Produkt otrzymasz w formie pliku w formacie określonym w opisie Produktu na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej.
 3. Produkt otrzymasz po opłaceniu Zamówienia nie później niż 2 dni robocze od zawarcia Umowy.
 4. Jednakże jeśli jesteś Konsumentem lub Prosumentem i nie zażądałeś wysłania Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, to Produkt otrzymasz w terminie 2 dni roboczych od upływu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy (tj. 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy plus 2 dni robocze).

§ 8
Wykonanie Usługi

 1. Jeśli kupiłeś Usługę, to w tym paragrafie znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób Kancelaria będzie świadczyła Usługę.
 2. Usługa zostanie wykonana po opłaceniu Zamówienia w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy.
 3. Jednakże jeśli jesteś Konsumentem lub Prosumentem i nie zażądałeś wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, to Usługa zostanie wykonania w terminie 5 dni roboczych od upływu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy (tj. 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy plus 5 dni roboczych).
 4. W przypadku Usług polegających na konsultacjach prawnych po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu Zamówienia a przed terminem konsultacji masz obowiązek przesłać Kancelarii pocztą elektroniczną opis sprawy oraz niezbędne dokumenty. Przypomnę Ci o tym w mailu, którego otrzymasz po zawarciu Umowy.
 5. W ciągu dwóch dni od zawarcia Umowy skontaktuję się z Toba mailowo i zaproponuję 5 możliwych terminów przypadających w nie więcej niż dwa dni robocze. Z tych propozycji Ty wybierzesz mailowo jeden.
 6. Usługi polegające na konsultacjach prawnych będą świadczone w dni robocze w godzinach od 8 do 16.

§ 9

Odpowiedzialność Kancelarii

 1. Kancelaria ma obowiązek dostarczyć Ci Produkt i/lub wykonać dla Ciebie Usługę w sposób wolny od wad. Kancelaria ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności. Należytą staranność określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności gospodarczej Kancelarii.
 2. Kancelaria nie odpowiada za to, że nie osiągniesz zamierzonych celów, dla których nabywasz Produkt lub korzystasz z Usługi. W szczególności Kancelaria nie odpowiada za rezultaty postępowań sądowych, administracyjnych, rezultaty rozmów z osobami trzecimi czy inne rezultaty, które chciałeś osiągnąć, korzystając z Produktów lub Usług. Kancelaria nie ponosi też odpowiedzialności za decyzje, jakie podejmiesz, korzystając z Produktów lub Usług.

§ 10

Odstąpienie od Umowy przez Kancelarię

 1. W przypadku Usług polegających na konsultacjach prawnych Kancelaria może odstąpić od Umowy w ciągu 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia, jeśli:
  • w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia nie uzgodnimy terminu konsultacji,
  • przed terminem konsultacji nie opiszesz sprawy i nie prześlesz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji,
  • Kancelaria zidentyfikuje, że wystąpił konflikt interesów,
  • opis sprawy i przesłane dokumenty wykraczają poza przedmiot Usługi,
  • analiza opisu sprawy i dokumentów wskazuje, że nie jest możliwe dokonanie analizy i wykonanie Usługi w czasie przewidzianym dla danej Usługi,
  • nie połączysz się z Kancelarią w umówionym terminie konsultacji.2. Odstąpienie na podstawie punktu 1 następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Ciebie w procesie Zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia Kancelaria jest zobowiązana do zwrotu dokonanej przez Ciebie płatności. Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia.

§ 11

Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego Konsumentem lub Prosumentem

 1. Jeśli jesteś Konsumentem lub Prosumentem, możesz w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 3. Możesz odstąpić od Umowy, składając Kancelarii oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie możesz złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia Kancelaria ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Ciebie płatności.
 7. Kancelaria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku Usług, jeżeli wykonujesz prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia, masz obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku Usług, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni Usługę za Twoją wyraźną i uprzednią zgodą, a Ty zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem Usługi, że po wykonaniu Usługi przez Kancelarię utracisz prawo odstąpienia od umowy, i przyjąłeś to do wiadomości.
 10. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku Produktów (gdyż każdy Produkt jest produktem cyfrowym), jeżeli Kancelaria rozpoczęła świadczenie za Twoją wyraźną i uprzednią zgodą, a Ty zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię utracisz prawo odstąpienia od umowy, i przyjąłeś to do wiadomości, a Kancelaria przekazała Ci potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu.

§ 12
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje możesz składać:
  • pisemnie na adres Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Bohdana Zaleskiego 16/2, 31-525 Kraków,
  • pocztą elektroniczną na adres info@kancelariamojecki.pl.
 2. W reklamacji powinieneś podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (ewentualnie inne dane kontaktowe) oraz przedmiot reklamacji, jak również okoliczności uzasadniające reklamację. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na reklamację. Z kolei brak podania przedmiotu reklamacji lub okoliczności uzasadniających reklamację może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji lub też spowodować negatywne rozpatrzenie reklamacji.
 3. Kancelaria jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Ci na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 13

Rozstrzyganie sporów

 1. Jeśli jesteś Konsumentem, możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), jak również z innych sposobów polubownego rozwiązywania sporów.
 2. Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dostępny na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. Więcej informacji możesz też znaleźć na stronie https://polubowne.uokik.gov.pl/ oraz na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
 3. Możesz również skierować sprawę również na drogę postępowania sądowego.
 4. Jeśli nie jesteś Konsumentem ani Prosumentem, to wszelkie spory pomiędzy Tobą a Kancelarią dotyczące lub związane z działalnością Sklepu, w tym wynikające bądź związane z Umową będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Krakowie.

§ 14
Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych w Sklepie, jak również do treści przekazywanych w ramach Produktów i Usług przysługują Kancelarii lub innych uprawnionych osób.
 2. Kancelaria zezwala na wykorzystanie treści otrzymanych w ramach Produktu lub Usługi w ramach dozwolonego przez prawo własnego użytku osobistego.
 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie treści zamieszczonych w Sklepie, jak również treści przekazywanych w ramach Produktów i Usług do celów innych niż wskazane w ust. 2.
 4. Niedopuszczalne jest komercyjne wykorzystywanie treści przekazywanych w ramach Produktów i Usług, w szczególności ich odpłatne lub nieodpłatne publiczne rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Nie masz prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z treści przekazywanych w ramach Produktów i Usług.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Kancelaria może dokonać zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu mogą nastąpić, jeśli:
  • będą tego wymagać przepisy prawa,
  • będzie to konieczne w celu dostosowania Regulaminu do orzeczeń sądów i decyzji właściwych organów,
  • będą one skutkiem zmian wprowadzonych w Usługach lub Produktach,
  • będą one skutkiem zmian technicznych wprowadzonych w Sklepie, w tym zmian w oferowanych formach płatności,
  • będą niezbędne do zwalczanie nadużyć,
  • nastąpią zmiany danych Kancelarii.

 

Załącznik do Regulaminu – wzór odstąpienia

Dariusz Mojecki
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Bohdana Zaleskiego 16/2
31-525 Kraków
E-mail: info@kancelariamojecki.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o
świadczenie usług prawnych/umowy do dostarczenie produktu cyfrowego(*)
– Data zawarcia umowy: __________
– Imię i nazwisko Klienta: __________
– Adres Klienta:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
– Podpis Klienta: ______________________________________
– Data: _____________

 

Wersja pdf: REGULAMIN e-sklep 2023-11-21.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu
  Scroll to Top